โซลูชั่น

โรงงานเกลือและน้ำตาล

โรงงานเกลือและน้ำตาลอาศัยระบบขนถ่ายวัสดุที่มีประสิทธิภาพสำหรับการแปรรูปและบรรจุภัณฑ์ ดรัมมอเตอร์มีความสำคัญอย่างยิ่งในการลำเลียงเกลือและน้ำตาลในปริมาณมากในระหว่างการผลิต โดยจะขนส่งวัตถุดิบ เช่น เกลือที่ขุดได้หรืออ้อยที่เก็บเกี่ยวไปยังพื้นที่แปรรูปเพื่อการกลั่นและการตกผลึก โดยขนย้ายผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปไปยังพื้นที่บรรจุภัณฑ์เพื่อจำหน่ายด้วย ด้วยการใช้ดรัมมอเตอร์ โรงงานเกลือและน้ำตาลช่วยปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตและรักษาคุณภาพของผลิตภัณฑ์

140x140